Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Urząd Miejski w Czaplinku udostępnia nieodpłatnie do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego następujące zbiory:

1) Dziennika Ustaw;
2) Monitora Polskiego;
3) Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego;
4) aktów prawa miejscowego.

Dostęp do powyższych zbiorów aktów w postaci elektronicznej oraz do pobrania w formie dokumentu elektronicznego zapewnia Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przy ul. Rynek 1, w godzinach pracy, tj.:
od poniedziałku do środy w godz. 7.00 – 15.00; 
w czwartki w godz. 7.00 – 16.00;
w piątki w godz. 7.00 – 14.00.
1 – 3 maja od godz. 10.00 do 14.00.
od lipca do sierpnia:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 – do 18.00;
sobota: od godz. 10.00 do 16.00;
niedziela: od godz. 10.00 do 14.00.
 

Zgodnie z życzeniem interesanta akty normatywne lub inne akty prawne mogą być drukowane. Wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu Nr  47/2013 Burmistrza Czaplinka z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkuszu aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. 
Poniżej wysokość opłat za cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego:
1) czarno-białego w formacie:
    A-4 - 0,10 zł/strona,
    A-3 - 0,20 zł/strona,
2) kolorowego w formacie:
    A-4 - 0,20 zł/strona,
    A-3 - 0,40 zł/strona.

 
Do ustalenia wysokości opłaty należnej za wydruk oraz wydania wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych zobowiązani są pracownicy Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 w godzinach pracy, tj.:
od poniedziałku do środy w godz. 7.00 – 15.00; 
w czwartki w godz. 7.00 – 16.00;
w piątki w godz. 7.00 – 14.00.

 
Udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Czaplinek:  
PBS Czaplinek  Nr: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003
Autor: 
Zbigniew Krasoń