TEREN PO BYŁYM LOTNISKU W BROCZYNIE

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TERENU BYŁEGO WOJSKOWEGO LOTNISKA
W MIEJSCOWOŚCI BROCZYNO

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12.XII.2019 r.

1. Ustala się następujące zasady korzystania z terenu byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno.
2. Byłe lotnisko w Broczynie jest miejscem wypoczynku, rekreacji i sportu, osoby przebywające na terenie byłego lotniska w Broczynie są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku.
3. Z terenu byłego lotniska w Broczynie korzystać mogą:
a) kluby i organizacje pozarządowe dla realizacji celów statutowych na podstawie umów zawartych z Gminą Czaplinek zwanej dalej „Gminą”;
b) kluby i organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne na podstawie uzyskanych od Gminy jednorazowych lub okresowych zezwoleń;
c) bez zgody Gminy na terenie nie zajętym na organizację imprezy na podstawie umowy lub pozwolenia Gminy, osoby fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;
d) w pierwszej kolejności osoby fizyczne i prawne, mające zawarte umowy z Gminą lub stosowne indywidualne pozwolenia.
4. Zakazuje się wjazdu na teren byłego lotniska w Broczynie pojazdami o napędzie spalinow ym, za wyjątkiem: dzierżawców, osób zarządzających, służb gminnych i osób posiadających zgodę Gminy.
5. Osoby, które zamierzają skorzystać z terenu byłego lotniska w Broczynie, z wykorzystaniem pojazdów o napędzie spalinowym, są zobowiązane do wcześniejszego złożenia wniosku i uzyskania pisemnej zgody.
6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powyżej powinien określać dane personalne wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej w przypadku grupy zorganizowanej) lub nazwę osoby prawnej wraz z danymi osoby ją reprezentującej, markę i numer rejestracyjny pojazdu/ów, datę, czasokres (godziny od-do) i nazwę imprezy, zakres terenu który ma być wykorzystany.
7. Osoby, o których mowa w pkt. 5 powyżej są zobowiązane na każde wezwanie upoważnionych przedstawicieli Gminy lub uprawnionych służb do okazywania umów lub pozwoleń, zawartych lub wydanych przez Gminę.
8. Korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie może się odbywać na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie.
9. Odpłatne korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie odbywa się w oparciu o zawartą umowę z Gminą, uzyskane pozwolenie lub uiszczenie opłaty w sposób ustalony przez Burmistrza Czaplinka.
10. Z opłat za korzystanie z byłego lotniska w Broczynie zwalnia się w całości:
a) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem gminy Czaplinek;
b) organizatorów imprez charytatywnych i patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Czaplinka;
c) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z Gminą lub na podstawie odrębnej uchwały.
11. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do ustalania wysokości opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie w drodze zarządzania.
12. Wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu byłego lotniska lub jego części w celu przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, sportowych itp. przez podmioty nie wymienione w pkt. 11 powyżej ustala Burmistrz Czaplinka w drodze negocjacji lub w drodze przetargu.
13. Na terenie byłego lotniska w Broczynie zabrania się:
a) zaśmiecania lub zanieczyszczania terenu;
b) niszczenia i uszkadzania roślinności;
c) niszczenia i uszkadzania urządzeń i budowli;
d) biwakowania;
e) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych;
f) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń;
g) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
h) handlu i usług bez zezwolenia Gminy;
i) spożywania alkoholu za wyjątkiem imprez i uroczystości organizowanych za zgodą Gminy.
14. Za bezpieczeństwo i porządek w trakcie trwania imprez odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnie nie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu;
b) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczeniu mienia.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu byłego lotniska w Broczynie i pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23.09.2016 r.