Dofinansowanie młodocianych

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia

Banknoty dziesięć złotych Do wniosku pracodawca musi dołączyć m.in.:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 5. W przypadku nauki zawodu - kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu;
 6. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego egzaminu sprawdzającego;
 7. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w przypadku s.c. również kopię umowy spółki);
 8. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);
 10. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich lub oświadczenie (do pobrania) o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich;
 11. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o niestosowaniu zasad rachunkowości.
 
 
Informacje ogólne dla pracodawców
 
ParagrafBurmistrz Czaplinka informuje, że zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Wraz ze zmianą ustwawy o systemie oświaty weszły w życie istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
 1. W przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Autor: 
Zbigniew Krasoń