Budżet obywatelski 2021

Budżet obywatelski 2021

 

Od 4 stycznia 2021 r. rozpoczyna się  III edycja  budżetu obywatelskiego w gminie Czaplinek.  Zobaczcie, jak będzie przebiegała nadchodząca edycja. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów.

Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.:

  • Zgłaszanie projektów: od 4 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.
  • Ocena zgłoszonych projektów: od 15 lutego do 26 marca 2021 r.
  • Głosowanie na projekty: od 1 do 23 kwietnia 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 30 kwietnia 2021 r.

Na budżet obywatelski w  2021 roku przeznaczono kwotę 128 000, 00 zł.

Dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 3 edycji jest Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek oraz uchwała Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek.

 

 Uchwała Nr XII/108/19
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w formie konsultacji społecznych zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na budżet obywatelski gminy Czaplinek w danym roku zostaną przeznaczone środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie gminy Czaplinek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Regulamin budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

 

Uchwała Nr XXVI/232/20
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6266) wprowadza się następującą zmianę:

1) w załączniku Nr 1 w § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) musi spełniać warunek ogólnodostępności, który oznacza zapewnienie ogółowi mieszkańców możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń w wymiarze co najmniej 25 godz. tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 – 20.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwości korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji zadania”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 11 stycznia 2021 roku w godzinach 15.00 – 16.00 odbyło się spotkanie on- line związane z budżetem obywatelskim gminy Czaplinek na 2021 rok. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Czaplinka - Marcin Naruszewicz, sekretarz Gminy Czaplinek -  Jolanta Skonieczna oraz dwoje mieszkańców. Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • omówiono formularz zgłoszenia projektu wraz z załącznikami oraz harmonogram;
  • zwrócono szczególną uwagę na prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu;
  • odpowiadano na zadawane pytania mieszkańców Czaplinka związane z regulaminem budżetu obywatelskiego.

Spotkanie zakończyło się o godz. 16.01.

Archiwum - Budżet obywatelski 2019

Archiwum - Budżet obywatelski 2020