Nabór na stanowisko – KIEROWNIK WYDZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA I ZIELENI MIEJSKIEJ

ZGK logo

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko – KIEROWNIK  WYDZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA I ZIELENI MIEJSKIEJ.

I. Nazwa i Adres jednostki:

ZGK w Czaplinku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 78 – 550 Czaplinek

II. Określenie stanowiska pracy:

 1. Kierownik Wydziału Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej – zatrudnienie w ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. w Czaplinku  na podstawie umowy o pracę,
 2.  Miejsce wykonywania pracy: Biuro Zakładu – budynek zlokalizowany w Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej 2,
 3. Stanowisko pracy: związane z pracą na komputerze oraz częstym przemieszczaniem się po terenie miasta i gminy Czaplinek.
 4. Wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowany kierunek: administracja.
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej pięcioletni staż pracy lub legitymowanie się wykonywaniem przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 7. znajomość przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w tym: o gospodarce komunalnej, o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, o podatkach i opłatach lokalnych oraz umiejętne stosowanie ich w praktyce;

2. Wymagania dodatkowe

 1. praktyczna znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego;
 2. umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax);
 3. umiejętność kierowania zespołem ludzi, organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole;
 4. zdolności organizatorskie, staranność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 5.  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.
 6.  znajomość topografii Gminy Czaplinek
 7. umiejętności organizacyjno – menedżerskie, takie jak: umiejętność planowania, organizowania  nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
 8. umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań
 9. umiejętność rozwiązywania problemów i inicjowania rozwiązań,
 10. dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu
 11. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 12. samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 13. odporność na stres,
 14. dyspozycyjność i punktualność oraz umiejętność skutecznego komunikowania się,
 15. wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich.

IV. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

 1. organizowanie pracy pracowników zatrudnionych w dziale;
 2. wykonywanie czynności w zakresie organizowania transportu ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.,
 3. dbałość o należyty stan techniczny posiadanego w ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. pojazdy i sprzętu;
 4. dbałość o organizację usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Czaplinek;
 5. dbałość o posiadanie przez pojazdy mechaniczne i sprzęt wymaganych prawem poświadczeń i dopuszczeń do używania;
 6. zapewnienie i kontrola sprzętu niezbędnego do właściwej pracy działu;
 7. bieżąca kontrola oraz nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników mający na celu:
 8. opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji związanych z pracą w dziale:;
 9. nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów a dziale, zgodnie z właściwymi przepisami.

V. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy ;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu,
 7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
 9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku „Kierownik Wydziału Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej” ,
 10. podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ,
 11. posiadane referencje.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 09:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy – „Kierownik Wydziału Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej”.  Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 30.09.2019 r. o godz. 10:00.

VII. Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 697 776 678.