29.03.2021

Informacja z XXX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W dniu 25 marca 2021 roku o godz. 1100 odbyła się XXX Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(z częściowym zdalnym trybem obradowania).

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W sesji uczestniczyło 5 radnych, 7 radnych obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Marcin Czerniawski, Wacław Mierzejewski, Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).

Nieobecni radni: Anna Kucharczyk, Sebastian Matułojć, Tomasz Marciniak.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

a. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czaplinek na lata 2021 – 2025 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
b. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
c. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
d. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
e. przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2021 roku’’ - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
f. zmiany uchwały Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Michał Olejniczak) w obecności 12 radnych;
g. zmiany uchwały Nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Michał Olejniczak) w obecności 12 radnych.

 

Rada Miejska 1 głosem ,,za’’ (Radny Szymon Pastuszek), przy 4 głosach ,,przeciwnych’’ (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Maciej Bernat, Grzegorz Gabryś, Michał Olejniczak) oraz 7 głosach ,,wstrzymujących się’’ (Radni: Krystyna Kryczka, Anna Minkiewicz, Ewa Sobczak, Marcin Czerniawski, Władysław Wojtowicz, Zdzisław Łomaszewicz, Wacław Mierzejewski)   nie podjęła uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek.

 

Na wniosek Pana Burmistrza Marcina Naruszewicza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2021 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
b. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 -podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Na wniosek Burmistrza Czaplinka z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - wycofano 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Natomiast na wniosek Radnej Ewy Sobczak do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czaplinek i zwrotu tej opłaty - podjęto 12 głosami „za'' w obecności 12 radnych.

XXX Sesja Rady

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM