26.02.2021

Informacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku

Sala narad

W dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 1100 odbyła się  XXIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania).  

Przebieg sesji można było oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku -  www.czaplinek.pl

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z  sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

W sesji uczestniczyło 10 radnych, 5 radnych obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Grzegorz Gabryś, Szymon Pastuszek, Władysław Wojtowicz).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

  1. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” w obecności 14 radnych. Radny Sebastian Matułojć nie brał udziału w głosowaniu;
  2. wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 10 głosami "za", przy 3 głosach "przeciwnych" (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Marcin Czerniawski, Władysław Wojtowicz) oraz 1 głosem "wstrzymującym się" (radna Anna Minkiewicz) w obecności 14 radnych;
  3. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Władysław Wojtowicz) w obecności 14 radnych;
  4. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych. Radni Maciej Bernat oraz Tomasz Marciniak przed głosowaniem projektu uchwały opuścili obrady sesji;
  5. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
  6. przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według właściwości - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
  7. przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według właściwości - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;
  8. przekazania petycji dotyczącej zagrożeń dla zdrowia szczepionek na COVID-19 według właściwości - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Na wniosek Pana Marcina Naruszewicza - Burmistrza Czaplinka z porządku obrad wycofano następujące projekty uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Czaplineckiego Ośrodka Kultury nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Machliny – wycofano 12 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Grzegorz Gabryś) w obecności 13 radnych. Radny Zdzisław Łomaszewicz przed głosowaniem opuścił na chwilę obrady sesji, a radny Szymon Pastuszek opuścił obrady sesji na stałe;
  2. w sprawie wydzierżawienia na okres od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – wycofano 12 głosami „za”  w  obecności 12 radnych.

Na wniosek Burmistrza Czaplinka do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym, zadania własnego Gminy Czaplinek dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którą podjęto 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Michał Olejniczak) oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Władysław Wojtowicz) w obecności 11 radnych.  Radny Grzegorz Gabryś opuścił obrady sesji.

 

 

Autor: Małgorzata Gozdek

kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego